Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura

2. 2. 2007

 

Středověký rytířský epos


 • Patří do světských skladeb

 • Od 9.století (od této doby i vše dochováno v písemných podobách)

 • Byly téměř všude (a tam kde ne, tam vznikaly podvrhy – rukopisy apod.)1) Anglický epos


BEOWULF – z 9.století

Byl to silák, který nabídl dánskému králi, že přemůže vodní příšeru a tu přemohl. Přemohl i její matku a do třetice vyhrál souboj z drakem.2) Francouzský epos


PÍSEŇ O RULANDOVI – z 9.století

 • Váže se k panovníkovi Karlu Velikému

 • Hlavním cílem je ukázat a vyjádřit ideálního rytíře


Ideální rytíř: věrný panovníkovi, dobrý křesťan, odvážný, smysl pro čest, úcta k ženě, složit a zhudebnit báseň a umět ji přednést.

 

TRISTAN A ISOLDA

 • milenci, velká láska, ale nakonec to nedopadne dobře...
 • Zhudebnil Richard Wagner3) Španělský epos


PÍSEŇ O CIDOVI – z 12.století

 • Cid byl hrdina (bojovník), který byl neprávem poslán do vyhnanství. Bojoval proti Maurům (arabští kočovníci). Odměna od krále – jeho dvě dcery si mohli vzít pouze šlechtice, ale oba šlechtice přemohl v souboji. Takže nakonec si mohl vzít královské syny.4) Německý epos


PÍSEŇ O NIBELUNZÍCH – ze 13.století

 • historii německého území

 • Hlavní hrdina Siegfried – jako malý se vykoupal v dračí krvi

 • Je to plné krveprolití a silně zastoupen nacionalistický tón („my jsme ti nejlepší“)

 • kořeny pozdějších problémů (1.a 2.světová válka)

zhudebnil Richard Wagner (Siegfried)


STŘEDOVĚKÁ EVROPSKÁ LYRIKA • Většinou milostná

 • Tři skupiny rytířů:

- TRUVÉŘI (na severu Francie)

- TRUBADŮŘI ( na jihu Francie, pěvci lásky)

- MINESENGŘI (v Německu)

Podstatou byla láska k nedostižné paní – zpívání pod oknem, večerní serenády apod.


 

 

STAROČESKÉ DRAMA

(polovina 14.století)

 • dochovali se pouze zlomky

 • dramata vznikla z náboženského prostředí – nábož.tématika


TŘI MARIE (hra)

 • Marie byly prvními svědky z mrtvých vstání (hráli mniši)

 • byly humorné a sdělné pro všechny vrstvy

 • po různých úpravách byly vyloučeny z kostela


MASTIČKÁŘ

 • na trhu kupují mastě tři Marie

 • 3roviny a) humorná (částečně Mastičkář, Rubín)

b) Marie, Mastičkář

c) nejvyšší vrstva (Abrahám-prorok a Izák-jeho syn)

Abrahám přivedl mrtvého Izáka a chce po mastičkáři, aby ho vzkřísil. Ten mu vylil břečku na zadek a tím ho vzkřísil…


 • mix stylů, spisovnost versus vulgarismus, herci byli považováni za okraj společnosti

 

ŽIVOT SVATÉ KATEŘINY

 • krásná královská dcera, mnoho nabídek k sňatku

 • odmítla i císařova syna = skandál


- zjevil se jí Kristus, ale odvrátil se protože byla pohanka

- stala se učednicí, křesťanku a Krista příjmula za ženicha


 • císař svolá učence, aby jí přesvědčili zpět o pohanství, ale ona nakonec přesvědčí je

 • císař je dá popravit a Kateřinu mučil na ozubeném kole, ale to se díky Kristovi rozpadne, ale nakonec byla sťata


 • skladba rozsáhlá asi 3500veršů, eufonie – zvýraznění hlásky ve verších

 • metafory, personifikace, náročná skladba, barevné slyšení, abstraktní myšleníINCIGNIE – znamení toho, jak byli svatí zabiti (např. sv.Kateřina-meč a kolo)SATIRA


 • asi 14.století – SATIRA HRADECKÉHO RUKOPISU

 • celkem 12 satirických spisů


 1. DESATERO KAZANIE BOŽIE

 • autor se zaměřuje na nedodržováni desatera a zesměšňuje ty, co ho nedodržují

 • v souvislost s tím píše ke každému 3příběhy, kde to je vidět


 1. SATIRY O ŘEMESLNÍCÍCH A KOMŠELÍCH

 • autor si bere na mušku radní a konšele a obviňuje je z okrádání zákazníků

 • kritiku rozvádí do příběhu (např. švec, který prostopášně užívá a nakonec nemá nic)


 1. PODKONÍ A ŽÁK

 • odehrává se to v krčmě, kde se hádají švec a univerzitní student, kdo má lepší životní úroveň a nakonec se poperou

STAROČESKÁ LYRIKA

(polovina 14.století)1) Dvorská lyrika


ZAVIŠOVA PÍSEŇ

„ Již mě všechna radost opouští,

již pro mě není útěchy,

srdce mé se v toužebné krvi plaví,

a to vše ke ti milé mé,

svýma očima skrz oko mé

toužím po ní.

Můj život chřadne a to že

Kráse její odolat není nic snadného.


 

DŘEVO SE LISTÍM ODIEVÁ

 • česká lyrika ze 14.století

 • téměř nijak se neodlišuje od rytířské lyriky

 • často stojí na kontrastu dvou protichůdných faktorů


2) Lidová píseň


ZTRATILA JSEM MILÉHO

 • hlavní postava je dívka z lidu, která se těžce srovnává s rozchodem se svým chlapcem


3) Svítáníčko (alba)

 • milostná poezie o šťastné lásce

 • loučení milenců nad ránem


4) Próza


TROJANSKÁ KRONIKA

 • Příběh o Trojské válce, Trója je tu chápána jako středověké město

 • 1.vytištěná kniha na českém území (třetí vytištěná v Evropě)

 

TKADLEČEK

 • vznik asi 14.-15.století

 • čtenářsky velice náročná, alegorie (skrytý smysl)

 • filozofické a teologické otázky, hoch se pře s Neštěstím, proč je mu milá nevěrná, Neštěstí se mu vysměje a jdou k božímu soudu – vyhraje Neštěstí


ORÁČ Z ČECH (autor: Jan ze Žatce)

 • jako Tkadleček – muž se hádá se smrtí, proč jeho žena zemřela, ale tady nikdo nevyhraje.

 Česká literatura za doby Karla IV. 1. Latinská tvorby – kláštery a královský dvůr


Přibík Pulkova z Radotína – napsal kroniku

Francesco Petrarca – přítel Karla IV., pobýval často na císař.dvoře


KAREL IV.

 • pečoval o památky a architekturu

 • chránil občany

 • shromažďoval umělce a literáty

 • symboličnost – „slovo se stalo tělem“ (Kristus Bohem)


architektura: - zbudoval Nové město pražské (široké ulice)

- základní kámen Karlova mostu (1357 9.7. 5:31)


VITA CAROLI

 • autor Karle IV., autobiograficky napsané

 • popsán běh jeho života


 1. Česká tvorba


BARTOLOMĚJ Z CHLUMCE – KLARET

 • lékař, učenec

 • zpracoval slovník pro potřebu Karla IV. - latinsko-český

- 7000 především lékař. pojmů

 

Staroslověnské počátky české literatury


Počátky písemnictví v 9.století

Křesťanská literatura - východu (řeckokatolická – byzantská)

- západu (římskokatolická)


 • Bylo nutno přijmout křesťanství (vzdělanost, kultura)

 • Kníže Rastislav požádal byzantskou říši, aby přivedla křesťanství

 • 862 vysláno poselstvo

 • 863 přišli Konstantin a Metoděj ze Soluně – přinesli křesť. ve slovanské jazyce

byli tu 4 roky


KONSTANTIN

 • filozof, vědec, jazykovědec

 • zavedl bohoslužby v řeči založené na bulharsko maked. nářečí – staroslověnština

METODĚJ – diplomat a organizátor


867 – přivoláni do Říma k papeži, aby obhájili, že káží ve staroslověnštině, do té doby to bylo možné pouze v řečtině, hebrejštině a latině

Odkazovali na bibli-obhájili

- Konstantin poté vážně onemocněl a vstoupil do kláštera.

Dva měsíce před smrtí dostal jméno CYRIL

- Papež vysvětil Metoděje na biskupa a šel zpět na VM (zemřel 885)

 1. - zemřel Metoděj

- kníže Svatopluk vyhnal žáky K a M z VM

- část do Sázavského kláštera (opat sv.Prokop)

- část do Kyjevské fusi

- část do Bulharska


Písmo hlaholice, přinesli na VM překlady z bible, hlavně z evangelia, bohoslužebné texty a některé motlitby

PROGLAS – (předmluva k překladu evangelia, autor zřejmě Konstantin = cíl Cyrilometodějské mise) je to odvolání na sv.Pavla – každý národ má právo přijímat kulturu a náboženství ve vlastní řeči – „Raději chci 5slov pověděti a svým rozumem je říci, aby i všichni bratři rozuměli, než 10000slov nesrozumitelných!“


LEGENDY

ŽIVOT KONSTANTINŮV, ŽIVOT METODĚJŮV

Zřejmě díla jejich žáků

ŽK je filozofičtější, složitější, trojjazyčníky (zastánci tří jazyků)


ZÁKON SUDNYJ LJUDEM

Soupis právních spisů, velice pokrokových, demokrat.přístup


Staroslověnština a písemnictví

K češtině mela vztah takřka sesterský a vzájemně se ovlivňovaly

 • 973 – Praha – založeno biskupství

 • 9.stol. – vévodila staroslověnština

 • 10. – 11.stol. – staroslověnština versus latina

 • 12. – 13.stol – latina

 • 13. – 14.stol – čeština (první české památky)


LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVOVI

 • zemřel 28.září 927/935 ve Staré Boleslavi

 • je to patron České země

 • 1.legenda vznikla do 10let po jeho smrti

 • 2.legenda ve staroslověnštině o (kníž.) sv.Václavovi

svatý Václav, kníže z rodu přemyslovců, ale už tehdy byl považován za svatého

- součástí jsou složité metafory, (Josef Suk-recitace na svatov.téma, Vítězslav Novák)


PRAŽSKÉ HLAHOLSKÉ ZVONKY (modlitby)

 • rozšíření křesťanství mezi obyčejné lidi a s tím i vzdělanost, uspíšil se tím vývoj ČJ

HOSPODINE POMILUJ NY

 • první česká duch.píseň, rozsah č4

 • jednoduchá modlitba o hojnost, spásu a mír

 • pochází z 10.-11.stol, zapsána ve 14.stol.(Karel IV.)

 • byla včleněna do královského korunovačního řádu


LEGENDA O SVATÉ LUDMILE – bývá zobrazována se šálem (uškrcena)

LEGENDA O SVATÉM PROKOPOVI – opat Sázavského kl., zobrazován s ďáblem


Latinská tvorba:

ŽIVOT A UTRPENÍ SVATÉ LUDMILY, BABIČKY SV.VÁCLAVA

 • Kristiánova legenda (Kristián – příbuzný sv.Vojtěcha – Slavníkovci)

 • Na konci 10.stol., kladen velký důraz na nábož.vyjadřování a projevy


KOSMOVA KRONIKA (-kronika-sled etických příběhů)

 • přelom 11. A 12.století

 • psána od potopy světa až po autorovu současnost (1130)

 • příchod Čechu, Praotec Čech, o Libuši, o jejích vdavkách, proroctví, dívčí válka

- vycházel ze svědectví očitých svědků (kde, kdy, jméno svědka), vyprávění starců

- z historického hlediska není příliš hodnověrná, občas nevědomky uvádí špatná data, nezařadil dějiny sázavského kláštera (politický tlak, nesympatie)

Kosmas: - kanovník vyšehradské kapituly, vysoce postavený mnich a kněz

- jeho kronika vysoce umělecká - dialogy, humorné prky,i verše nebo citáty

- začalo to psaním o zemřelých mniších

- kronika posloužila pro výzdobu znojemské rotundy sv.Kateřiny

VINCENCIUS – významný mnich, při opisování kroniky zjistil, že tam chybí zmínka o Sázavském klášteře a dopsal jej tam

Nejstarší české památky

NEJSTARŠÍ ČESKÁ VĚTA:

 • počátek 13.stol. - „Pavel dá jest Ploskovicích zemu…“


KUNHUTINA MODLITBA

 • dcera Přemysla Otakara II. (byla abatyše – představená kláštera)

 • pojednání o tom, jak se hostie mění v tělo Krista, po přijímání

 • je zapsána česky


SVÁR DUŠE S TĚLEM

 • nábožensko-filozofická modlitba

 • hl.myšlenka: která část lidské osobnost má větší podíl na lidském hříchu(dušeXtělo)


APOKRYV O JIDÁŠOVI

 • literární útvar, který zpracovává určité, většinou biblické, náměty, ale jiným způsobem.

 • Volnější převyprávění příběhů.

 • jsou tam informace nejen z bible, ale i ústní tradice

 • dobásňuje příběhy na základě určité tradice – nejsou podložené

Jidáš: pohozené dítě, ujala se ho královna z ostrova Iškariot a vychovala ho, on zavraždil jejího manžela i syna a vzal si ji za manželku. Ale bylo to odhaleno a Jidáš utíká a přidává se k Ježíšovým učedníkům – zradil…


LAICIZACE – ve 14.stol. – vzdělanost se přenáší i mezi zástupce vyšší společnosti (šlechta)


ALEXANDREIS

 • dílo na vysoké úrovni z počátku 13.stol., autor neznámý, ale z vyšší šlechty

 • inspiruje se německou Alexandreidou a latinskou z Francie

 • původně 9000veršu, ale dochovala se pouze třetina, psáno Staročesky

 • o Alexandru Makedonském a má 3části 1) Poslední přemyslovci

2) Rady pro panovníka

3) Středověký boj

- Alexandr Makedonský byl vychováván Aristotelem

- cestoval o světě a dělal vojenská tažení, byl otráven v Babylóně

- je to psáno Hexametrem (typ časoměrného verše), osmilabický verš


DALIMILOVA KRONIKA

 • počátek 14.stol., neznámý autor (Václav Hájek z Libočan-vymyslel „Dalimil“ a co nevěděl to domyslel, nejstarší info. z Kosmovy kroniky, přebírá i z legend a dějin

 • líčí české dějiny od příchodu Čechu (stavba babylonské věže) až po autor.současnost

 • končí tzv.106knihou, kde nabádá Jana Lucemburského, aby lépe spravoval Čechy

 • není příliš hodnověrná – autor je vlastenec a přehlíží dobovou hierarchii

„Raději chci českou selku, než německou kněžnu…“ – preferuje selku před něm.kněžnou – jazyk, lidskost, volání lidu atd. - napsáno bezrozměrným veršem


V polovině 14.stol. – demokratizace literatury (literární díla i pro prosté lidi)

 

JAN HUS

(1381 – 1415)


Jako 25letý na Karlově univerzitě dosáhl titulu „mistr svobodných umění“ (teologie, filozofie)

1400 - byl vysvěcen na kněze

1402 - kázal v Betlémské kapli, byl tvrdý vůči církvi

1406 - „O potřebě kárati kněžstvo

1409 - se stal lektorem na Karlově univerzitě

 • Dekret kutnohorský – jednací rada profesorů UK, právo veta (3x1)

1412 – rozkol mezi králem Zikmundem, kvůli prodávání odpustků, protože s tím Hus nesouhlasil, byl vyhozen z církve, odešel do jižních Čech, ale i přes zákaz stále kázal

byl označen za kacíře a odjel se obhájit do Kostice – byl uznán kacířem a pálen


Díla:

- Kazatelská činnost (Betlémská kaple, z kázání se dochoval pouze latinský psané úryvky, učil lid k praktickému křesťanskému život)

- Publikace

- Jazykovědná činnost (nahradil spřežkový pravopis diakritickým)

- Literární tvorba (psal latinsky i česky nebo dvojjazyčně)


DE ECCLESIA

 • Prezentuje své názory na církev, pohled podle pravdy

 • Církev připodobňuje k tělu, jehož hlavou je Kristus a ne papež - křesťan tedy není povinen poslouchat papeže, ale Krista (Bible)


KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ

 • Proti odpustkům (chamtivosti církve)


VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE

 • Výklad z modliteb (věřím v Boha, desatero a otčenáš)


DCERKA

 • Spis věnovaný křesťanské výchově děvčat


POSTILA

 • Výklad sv. čtení z Bible

 • Informace bere z praktického života a z bible


TRAKTÁT O PRAVOPISE ČESKÉM

 • Je to pojednání, psáno latinsky


DOPISY Z KOSTNICE

 • Opírá se o pravdu, racionalizace („…člověče, drž se pravdy, prov pravdu…“)JOHN WYCLIFFE – student Husa, ale jeho myšlenky byly heretické (mimo církev-např. měnil texty z bible)
Další díla z husitské doby

Budyšínský rukopis (soudě podle myšlenkového postupu je autorem Vavřinec z Březové)

Píseň přeslavné koruny české,

obsahuje tři skladby asi ze 1420

1) žaloba koruny české – poměrně krátké, útočí proti Zikmundovi a nazývá ho lotrem

2) prorok koruny české

3) hádání Prahy s Kutnou horou – soudní pře, soudcem je Kristus, Praha vyvrací nařčení a boj vyhrává (alegorie)
Jan Žižka

Dílo:

ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD

 • Uspořádání jednotlivých Husových táborů

 • Hlavní znaky - sociální vyrovnanost

- kořist spravedlivě rozdělena

- kněží vyučovali slova Boží (z Bible)


PÍSEŇ O VIKLEFICI

 • Posměšně poukazuje na Husovy ženy (satira)

JISTEBNICKÝ KANCIONÁL

 • Zpěvník duchovních písní (včetně husitských)

 • Nejstarší dochovaný zpěvník v Čechách

 • 240stran

 • Kdož su boží bojovníci“ (jedna z těchto písní)

 • autor těchto knih-Jan Čapek(kněz)


PRAVOPIS

1) pravopis jednoduchý (odpovídal latinskému)

př.: bosení-božství, cas-čas

2) pravopis spřežkovitý

př.: nasze-naše, czlun-člun, trzy-tři, prsied-před, wyecz-věc

3) diakritický pravopis (čárky, tečky, háčky nad písmeny)
Husovi předchůdci


 • Církev byla velmoc, ale mnozí její členové se chovali nestoudně

 • Morální úpadek církve, prodávání odpustků


Už Karel VI. Kritizoval církev a snažil se jí očistit a proto pozval německé učence:

KONRÁD WALHAUSER - vystupoval proti chamtivost

- ale kázal německy


Další Husovi předchůdci:


JAN MILIČ Z KROMĚŘÍŽE – kázal česky a žil příkladem (asketa)

- dobrovolně se zřekl všech radovánek

- zaměřuje se na poctivost

- kázal hlavně proti prostopášnosti a porušování celibátu


MATĚJ Z JANOVA - nekázal ale psal (latinsky), byl to učenec

- kritizoval církev

- „Pravidla Starého a nového zákona“, zaměřoval se na hamižnost církve

- věřil, že tento problém vyřeší další generace


TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO - lišil se tím, že neměl komplet.vzdělání

- nebyl to vlastně kazatel

- chtěl vytvořit pravidla křesťanství

- naplnění glasu PROGLAS = přinést bibli všem národům v jejich jazyce

- psal v češtině

 • původně psal pro své děti a získalo si to veřejnost

 • nebyl samostatný myslitel          1. metoda – překládal z latiny

2. metoda – kompilační (úryvky z knih + jeho myšlenka)

 • Knížky šestery o obecných věcech církve – soubor traktátů, negativní vztah k Židům

 • Knížka o šašijech – alegoricky o šachách – figurky jako osoby aktuální společnosti